Obchodní podmínky / Reklamace

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i jako "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, předmětem je prodej a nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.hernahermina.cz.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hernahermina.cz je:

společnost Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny 530 09, IČO: 09599177 (dále jako "provozovatel" nebo "prodávající").

Společnost je zapsaná obchodním rejstříku vedeném v Krajským soudě Hradci Králové,

Na této adrese nepřijímáme reklamace, toto není adresa pro doručování balíků.

Slučování objednávek je nyní deaktivováno. Úpravy v objednávce po jejím potvrzení znamenají časovou prodlevu.

Adresa pro vrácení balíků (prosím předem nás informujte na info@hernahermina.cz o vrácení zboží abychom věděli kdy přibližně převzat balík) : viz níže.

Nejsme plátci DPH.

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hernahermina.cz

Obchodní podmínky hernahermina.cz jsou zpracovány dle doporučení Asociace pro elektronickou komerci APEK.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny 530 09, IČO: 09599177 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.hernahermina.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Pokud je zboží pouze v košíku a není zadána kompletní objednávka, není zboží rezervováno. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka")

 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:bezhotovostně pro CZK platby převodem na účet prodávajícího č. 235968921/0600, vedený u společnosti Moneta (dále jen "účet prodávajícího"); zboží zasíláme po připsání peněz na účet. Zákazník může poslat potvrzení o platbě na email. To expedici uspíší, ale není to podmínka toho, že zboží musí být odesláno. Pro EUR platby je veden účet u Moneta IBAN CZ37 0600 0000 0002 3596 8921 BIC (SWIFT) AGBACZPP

 2. Dobírkou lze platit pouze v ČR.

 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3. pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 10. Pokud je u zboží v názvu uvedeno SKLADEM NA DOTAZ , zboží není dostupné. Je buďto na cestě od dodavatele nebo je možné ho objendat na přání zákazníka. Pokud má zákazník zájem o toto zboží, nechť nás kontaktuje emailem info@hernahermina.cz s dotazem, kdy zboží bude skladem a dotaz mile rádi zodpovíme.

PŘEDOBJEDNÁVKY

- Na vybrané zboží pořádáme tzv. předobjednávky.

- Jedná se též o novinky na našem webu, tedy zároveň vidíte co je a bude u nás nového :-)

- Zboží si můžete spolu s ostatními věcmi z webu objednat a vše vám přijde naráz v jednom balíku za jedno poštovné.

Orientační doba dodání je uvedena u produktu. Jedná se o dobu orientační, je možné že se dodání může změnit vlivem celosvětové situace ( pandemie, invaze, nepředvídatelné situace apod). Většinou dodání bývá 1-3 týdny není-li uvedeno jinak. Maximálně však 4 týdny.

- Na některé značky bude uplatněna sleva jako poděkování za čekání. Ta se projeví přímo u produktu.

- Pokud je zboží označeno ,,předobjednávka" nebo ,,dodání 1-4týdny" apod. zboží lze objednat, dodání je opět 1-4týdny.

- Způsob platby můžete dát buďto předem na účet (a zaplatit až těsně před dodáním, budeme vás kontaktovat) a nebo dobírkou (platba při převzetí balíčku).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy v rámci 14ti denní lhůty stačí napsat nám na mejl info@hernahermina.cz a případně také na papír A4 který přiložíte do balíku tyto údaje: jméno, číslo objednávky, číslo účtu na který vrátíme peníz a datum.

 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 • 8. Odstoupit od kupní smlouvy může prodejce v případě vyprodání zboží nebo pokud dodavatel přestal dodávat zboží. Dojde-li k této situaci, prodejce okamžitě telefonicky nebo e-mailem informuje zákazníka. A pokud bylo zboží uhrazené, prodejce vrátí veškeré finanační prostředky a to do 14ti dní na účet ze kterého finanční prostředky prodejce obdržel.

 • 9.Pokud kupující neuhradí objednané zboží do 14ti dní (kromě dodání na dobírku), má právo prodávající objednávku stornovat. • 10. Pokud zákazník objednal zboží a vybral si k němu dárek, je nutné vrátit kompletní zásilku, čili zboží i dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 • Dopravné

 • V současné době pouze osobní vyzvednutí.
SLEVY a AKCE - na slevněné zboží již nelze uplatnit další sleva. Pokud to není u produktu přímo povoleno.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy emimis@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. Recenze: pokud u nás nakupujete je Vám zaslán link na recenzi pro Heureku, který můžete či nemusíte využít. V odkaze jsou tlačítka pro hodnocení obchodu a je možné slovní vyjádření a hodnotící škála pomocí hvězdiček přičemž čím více hvězdiček, tím je zákazník s obchodem více spokojen.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

 1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 5. Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování /vrácení balíků (prosím předem nás informujte na info@hernahermina.cz o vrácení zboží abychom věděli kdy přibližně převzat balík) : Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny, 530 09. , adresa elektronické pošty info@hernahermina.cz

Internetové stránky www.hernahermina.cz nejsou oficiálními stránkami žádné ze společností vyrábějící hračky a ostatní sortiment nabízený portálem. Ochranné nebo registrované ochranné známky výrobců jsou použity pouze za účelem informování spotřebitele. Tyto ochranné známky jsou známkami společností, jejichž zboží je obchodem nabízeno.

REKLAMACE

Pakliže potřebujete pomoc kontaktujte nás e-mailem info@hernahermina.cz


Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:
- zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou.
- zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo
běžných pro danou věc.
- zboží bylo poškozeno živly.
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním.

Škody na zboží z nevhodného používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob praní atd).

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a
není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.Jak postupovat při reklamaci:
Pokud Vám bylo zboží doručeno dopravcem, informujte nás o problému emailem na info@hernahermina.cz a poté Vás budeme informovat, jakým způsobem bude vadný výrobek doručen zpět na naši adresu, případně jakou slevu jsme Vám schopni poskytnout. Při vrácení je výrobek třeba řádně zabalit a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána. Vhodné je přidat dokument, na kterém by měly být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury a popis závady, číslo účtu. Zpáteční adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na Vás (telefon, email).

Reklamované zboží prosím nezasílejte bez našeho potvrzení o přijetí informace o reklamaci. Prosím kontaktujte nás na tel. +420737811533 nebo na e-mail: info@hernahermina.cz

Reklamované zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato. Zboží, které hodláte reklamovat prosím zašlete jako balík nebo doporučený dopis. Do dopisu či balíku ideálně přidejte kopii prodejního dokladu. V nejkratší možné době Vás budeme kontaktovat a informovat o způsobu řešení reklamace. Potvrzení od kurýrní služby si prosím uschovejte jako doklad, prokazující zaslání zboží k reklamaci.
Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

Adresa dodavatele pro vrácení balíků (prosím předem nás informujte na info@hernahermina.cz o vrácení zboží abychom věděli kdy přibližně převzat balík) : Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny, 530 09.


V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V případě, že bude reklamace uznána jako neoprávněná, budou náklady na svoz této reklamace od zákazníka zpětně zákazníkovi naúčtovány.

Korespondenční adresa pro reklamace, pobočka, kde přijímáme reklamace:

Prosím předem nás informujte na info@hernahermina.cz o vrácení zboží abychom věděli kdy přibližně převzat balík) :

Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny, 530 09. Tel: +420737811533

V Pardubicích 5. 5. 2024

Reklamační list

Reklamující:

Jméno:

................................

Adresa:

................................

Telefon:

................................

................................

Adresa pro zaslání zboží po vyřízení reklamace (pokud je jiná než adresa ,,REKLAMUJICÍ,, )

Adresa:

..................................

Telefon:

..................................

E-mail:

..................................

Datum prodeje:.......................

Číslo objednávky:.....................

Označení reklamovaného zboží:......................................

Popis závady: ..............................................................

..................................................................................

Reklamované zboží zašlete na adresu:

(Prosím předem nás informujte na info@hernahermina.cz o vrácení zboží abychom věděli kdy přibližně převzat balí)

Markéta Zavacká, Brožíkova 436, Pardubice - Polabiny, 530 09.

Obsah balení při předání:

.................................................................

Upozornění:

Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace. Přiložit relevantní doklad např. faktura

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

Vrácení zboží

Výměna

................................................

Datum a podpis reklamujícího

Na faktuře-daňovém dokladu se jedná o datum zdanitelného plnění

www.hernahermina.cz, email: info@hernahermina.cz


..